ชื่อ : รศ. ดร.รังรอง ยกส้าน

โทรศัพท์ : +66-2562-5097

อีเมล์ : rangrong.y@ku.ac.th

การศึกษา :

วท.. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วิทยาลัยปิโตรฯ)

วท..(วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วิทยาลัยปิโตรฯ)

วท..(วิทยาศาสตร์เคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

งานวิจัยและความชำนาญ :

Biopolymers and Bio-Based Materials

Bioplastics and Composites

Nanoparticles and Nanocapsules