ชื่อ : รศ. ดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์ (หัวหน้าภาควิชาฯ)

โทรศัพท์ : +66-2562-5059

อีเมล์ : lerpong.j@ku.ac.th

การศึกษา :

Ph.D. (Mechanical Engineering), Northeastern University

M.S. (Mechanical Engineering), Syracuse University

วท.. (เทคโนโลยีการบรรจุ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานวิจัยและความชำนาญ :

Simulation Modeling for Packaging Process

Distribution Packaging

Environmentally Conscious Packaging