ชื่อ : รศ. ดร.วาณี ชนเห็นชอบ

โทรศัพท์ : +66-2562-5052

อีเมล์ : vanee.c@ku.ac.th

การศึกษา :

Ph.D. (Food Science), Michigan State University

M.S. (Packaging), Michigan State University

วท.. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานวิจัยและความชำนาญ :

Food Packaging

Active Packaging of Fresh Produce

Distribution Packaging