ชื่อ : ดร.ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์

โทรศัพท์ : +66-2562-5049

อีเมล์ : pattarinl@gmail.com

การศึกษา :

ปร.. (เทคโนโลยีการบรรจุ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วท.. (เทคโนโลยีการบรรจุ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วท.. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานวิจัยและความชำนาญ :

Packaging for Fresh Fruits and Vegetables

Food Packaging

Permeability of Packaging Materials