ชื่อ : รศ. ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต

โทรศัพท์ : +66-25625704

อีเมล์ : nathdanai.h@ku.ac.th

การศึกษา :

ปร..(วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วท..(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

น.บ.ท. (เนติบัณฑิตไทย)

งานวิจัยและความชำนาญ :

- Food Packaging

- Active packaging for shelf-life extension

- Edible films and capsules

- Bioplastic for food packaging

- Freezing technology of foods