ชื่อ : ผศ. ดร.ปิยะวณี จริยะสกุลโรจน์ (รองหัวหน้าภาควิชาฯ)

โทรศัพท์ : +66-2562-5053

อีเมล์ : piyawanee.j@gmail.com

การศึกษา :

วท..-วท.. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์). วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วท. (ภาควิชาเทคโนโลยีกระบวนการทางเคมีและฟิสิกส์).คณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานวิจัยและความชำนาญ :

- พลาสติกแตกสลายได้ทางชีวภาพสำหรับบรรจุภัณฑ์และการเกษตร

- คอมโพสิตชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

- ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์

- การศึกษาลักษณะเฉพาะของพลาสติกและพอลิเมอร์