ชื่อ : ดร.ปิยะวณี จริยะสกุลโรจน์

โทรศัพท์ : +66-2562-5053

อีเมล์ : piyawanee.j@gmail.com

การศึกษา :

วท..-วท.. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์). วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วท. (ภาควิชาเทคโนโลยีกระบวนการทางเคมีและฟิสิกส์).คณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานวิจัยและความชำนาญ :

พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

ฟิล์มคลุมดินเพื่อระบบนิเวศ

การดัดแปรเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชด้วยแอล-แลคไทด์ด้วยเทคนิค in situ ring opening polymerization