ชื่อ : ผศ. ดร.บุศรินทร์ จงเจริญยานนท์

โทรศัพท์ : +66-562-5045

E-mail : busarin.cho@ku.th

การศึกษา

Ph.D. (Food Process Engineering), Kyushu University

M.S. (Food Process Engineering), Kyushu University

วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานวิจัยและความชำนาญ :

ความปลอดภัยของวัสดุสัมผัสอาหาร

การบรรจุอาหารและเครื่องสำอางค์