ชื่อ : ดร.ณัฐทินี บำบัดสรรพโรค

อีเมล์ : nattinee.bu@ku.th

การศึกษา :

Ph.D. (Packaging Technology), Yonsei University

M.Eng. (Pulp & Paper Technology), Asian Institute of Technology

วศ.. (ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์มหาวิทยาลัยศิลปากร

งานวิจัยและความชำนาญ :

Nano-Enabled Food Packaging and Safety

Cellulose-based nanocomposite

Cellulose Nanocrystal