ชื่อ : ดร.อุรุชยา สนแจ้ง

โทรศัพท์ : +66-2562-5045

อีเมล์ : uruchaya.s@ku.ac.th

การศึกษา :

Ph.D. (Packaging), Michigan State University

M.S. (Packaging), Michigan State University

วท.บ. (เทคโนโลยีการบรรจุ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานวิจัยและความชำนาญ :

Mass transfer in biodegradable films

Thermo-mechanical analysis of biodegradable materials

การถ่ายเทมวลสารในฟิล์มย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

การวิเคราะห์ความร้อนเชิงกลของวัสดุย่อยสลายได้ทางชีวภาพ