ชื่อ : ดร.ฐิติพร แก้วเพ็ชร

โทรศัพท์ : +66-562-5045

E-mail :  fagittp@ku.ac.th

การศึกษา :

Ph.D. (Polymer Science and Engineering) Lehigh University, USA

M.S. (Polymer Science and Engineering) Lehigh University, USA

วท.บ. (Food Technology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานวิจัยและความชำนาญ :

Physics in packaging materials

Coating in packaging