ชื่อ : รศ. ดร.อำพร เสน่ห์

โทรศัพท์ : +66-2562-5099

อีเมล์ : amporn.s@ku.ac.th

การศึกษา :

Ph.D. (Chemical Engineering), Clemson University

M.S. (Chemical Engineering), University of South Carolina

วท.. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานวิจัยและความชำนาญ :

Bio-Based/Synthetic Polymer Blends and Nanocomposites

Nanoparticle Formation and Nano-Encapsulation

Supercritical Fluid Processes