ชื่อ : รศ. ดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์

โทรศัพท์ : +66-2562-5057

อีเมล์ : tunyarut.v@ku.ac.th

การศึกษา :

Ph.D. (Engineering Management), University of Missouri-Rolla

M.S. (Packaging Technology), Rochester Institute of Technology

วท.. (เทคโนโลยีการบรรจุ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานวิจัยและความชำนาญ :

Coating Technology for Paper and Paperboard Packaging

Packaging Process and MachineryPackaging Management