ชื่อ : รศ. ดร.ธาริณี นามพิชญ์

โทรศัพท์ : +66-2562-5386

อีเมล์ : tarinee.n@ku.ac.th

การศึกษา :

วศ.. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วศ.. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วท.. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

งานวิจัยและความชำนาญ :

Rubber Technology

Polymer Blends

Nanocomposite Materials