ชื่อ : รศ. ดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล

โทรศัพท์ : +66-2562-5058

อีเมล์ : panuwat.s@ku.ac.th

การศึกษา :

Ph.D. (Packaging Technology), Victoria University

M.Sc.Tech (Engineering Materials), The University of New South Wales

วท.. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วท.. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานวิจัยและความชำนาญ :

Active and Intelligent Packaging

Edible Films and Coatings