การประกวดผลงานบรรจุภัณฑ์ของนิสิตภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ (PKMT)

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 61 ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรฯ ร่วมกับ กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดงานประกวดผลงานด้านบรรจุภัณฑ์ กรณีศึกษาจาก โครงการส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging) เพื่อเพิ่มมูลค่าการตลาดและโลจิสติกส์ โดยนิสิตภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ชั้นปีที่ 4 เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในวิชาพฤติกรรมผู้บริโภคสำหรับการพัฒนาภาชนะบรรจุ (Consumer Behavior for Packaging Development) โดยมี ผอ.ดวงกมล  สุริยฉัตร ผู้อำนวยการกองโลจิสติกส์ เป็นประธานกรรมการตัดสินและมอบรางวัล รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 มี 2 รางวัล ได้แก่ ผลงานบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ผงเห็ดโรยข้าว (หจก.ฟังโก้ฟู๊ดส์) และกล้วยอบธรรมชาติ (กล้วยบ้านก้อง) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  ผลงานบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ถุงเท้าเพื่อสุขภาพ (บจก.เดอร์เมด) และรางวัลชมเชยมี 2 รางวัลได้แก่ ผลงานบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ปลาข้าวสารอบกรอบ (บจก.มารีน ฟายน์ ฟู้ด) และผัดไทยกึ่งสำเร็จรูป (บจก.ลอรีจิ้นเฮ้าส์) งานจัดขึ้น ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์