ห้องเรียนการพิมพ์สกรีน (Screen Printing)

บรรยากาศปฏิบัติการพิมพ์สกรีน (Screen Printing) หนึ่งในเทคนิคการพิมพ์ในรายวิชาหลักการพิมพ์ภาชนะบรรจุ ซึ่งเป็นเทคนิคที่สามารถพิมพ์ได้ในหลากหลายวัสดุทางการบรรจุ นิสิตสามารถนำเทคนิคนี้ไปต่อยอดเพื่อธุรกิจขนาดเล็กจนไปถึงอุตสาหกรรมทางการพิมพ์ขนาดใหญ่ได้ จะเห็นได้ว่าการเรียนที่นี่ สามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริง มีตลาดรองรับ เป็นที่ต้องการของทุกอุตสาหกรรม