ห้องเรียนการสร้างต้นแบบภาชนะบรรจุ

ภาพบรรยากาศปฏิบัติการรายวิชา การสร้างต้นแบบภาชนะบรรจุ นิสิตได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงในการสร้างต้นแบบจำลองบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ ด้วยวัสดุและเทคนิคที่หลากหลาย เช่น ดินเผา เรซิ่น โฟม การใช้งานเครื่องตัดกระดาษ และการขึ้นรูปด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D Printer) เป็นต้น