ห้องเรียนวิชา Distribution Analysis

คาบเรียนแรกในวิชา Distribution Analysis 01053532 เป็นการเรียนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานในการคิดและเรียนรู้ โดยให้หาสาเหตุและการแก้ไขปัญหาสินค้าเสียหายจากระบบการขนส่ง