วิชา Packaging Drawing

3-9-2018

 

บรรยากาศการฝึกใช้เครื่องตัดกล่องในรายวิชา Packaging Drawing นิสิตจะได้เรียนรู้การใช้ซอฟต์แวร์ CAD/CAM ในการีเขียนแบบทางคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการสร้างต้นแบบทางการบรรจุด้วยวัสดุกระดาษประเภทต่างๆ