นิสิตภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ นำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ “29th IAPRI Symposium on Packaging 2019” ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์

นิสิตระดับปริญญาตรี (โครงการ 4+1)  ปริญญาโท และปริญญาเอก ของภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร รวม 11 คน พร้อมคณาจารย์ 3 ท่าน เดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ “29th IAPRI Symposium on Packaging 2019” University of Twente ประเทศเนเธอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 11 – 14 มิถุนายน 2562 ซึ่งทีมที่เดินทางไปมีการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย 10 เรื่อง และโปสเตอร์ 2 เรื่อง โดยผลงานภาคโปสเตอร์ได้รับ “Best Poster Award” พร้อมเงินรางวัล ได้แก่ Water Resistance Improvement of Paperboard Packaging by Micro-nano Surface Roughness Modification นำเสนอโดย นายวศิน ถิตย์สถาน นิสิตระดับปริญญาเอก  นอกจากนี้ทีมนิสิตและคณาจารย์ยังได้ไปเยี่ยมชม Virtual Reality Lab, 3D-Print Lab และ Design lab ที่ University of Twente อีกด้วย

ที่มา: ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ม.เกษตรศาสตร์

1 กรกฎาคม 2562