พลาสติกจากผลิตผลทางการเกษตร

พลาสติกจากผลิตผลทางการเกษตร โดย ผศ.ดร.รังรอง ยกส้าน ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร โทร.0-2562-5097 (ผู้สนใจสำเนารายการเกษตรศาสตร์นำไทย ติดต่อได้ที่ ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.โทร. 02-561-1474)