กล่องโฟมก่อมะเร็ง จริงหรือไม่

ความจริงเรื่องโอกาสได้รับสารก่อมะเร็งจากภาชนะโฟมใส่อาหาร โดย รศ.ดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์