เส้นทางการประกอบอาชีพของเรา (Career Path)

 

เรียนจบ สาขาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีโอกาสทำงานอะไรได้บ้าง?

 

 

นักเทคโนโลยีการบรรจุ Packaging Technologist

       ออกแบบและควบคุมการผลิตภาชนะบรรจุ รวมถึงให้คำแนะนำด้านเทคนิค ควบคุมระบบการบรรจุและการใช้งานภาชนะบรรจุ ให้เหมาะสมกับชนิดของผลิตภัณฑ์ สามารถทำงานได้ทั้งด้านการผลิต ด้านเทคนิค ด้านวิจัยและพัฒนา และด้านการตลาด มีอุตสาหกรรมรองรับมากมาย เช่น อุตสาหกรรมการผลิตวัสดุและภาชนะบรรจุ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องสำอาง อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมขนส่ง และอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

 

นักออกแบบภาชนะบรรจุสินค้า Packaging Designer

ออกแบบภาชนะบรรจุสินค้าโดยใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์เพื่อการออกแบบภาชนะที่ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์และมีความสวยงามดึงดูดผู้บริโภค

 

 

 นักวิจัย Researcher 

วิจัยด้านการบรรจุและวัดุ ทั้งในสถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัย และห้องปฏิบัติการของภาครัฐและภาคเอกชน

 

 

ประกอบธุรกิจส่วนตัว Business Owner

ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ตั้งแต่การผลิต การออกแบบ การใช้ และการจัดการ

 

 

สร้างสรรค์โดย ปภาดา เรืองศรี PKMT32