ประกวด SCG Packaging Contest 2018

8-7-2018

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลในการประกวด SCG Packaging Contest 2018 ที่เน้นนวัตกรรมการออกแบบ ความสวยงาม ความสามารถในการผลิตและใช้งาน และสามารถตอบโจทย์อุตสาหกรรม โดยสามารถกวาดรางวัลได้ทั้ง 6 ทีมจากผู้เข้าร่วมการประกวดทั่วประเทศกว่า 300 ทีม

รางวัลชนะเลิศ โจทย์ Eat Anywhere Packaging 
ชื่อผลงาน “Kayam Shake” 
โดยนางสาวณิชกานต์ พิริยะพันธุ์ และนางสาวทิพรดา นฤนาทวานิช

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้ 2 รางวัล ได้แก่
โจทย์ Food Packaging for Delivery ชื่อผลงาน “Shinyuu” 
โดยนางสาวปรีชญา เมฆประสาท และนางสาวปริณดา วิไลประสงค์
และโจทย์ Eat Anywhere Packaging ชื่อผลงาน “Eatsy Crab Stick” โดยนายนัฐพงศ์ อติพลังกูล และนางสาวอารดาทรายขาว

รางวัลชมเชย 3 รางวัลได้แก่
โจทย์ Food Packaging for Delivery ชื่อผลงาน “Oyamoto” โดยนางสาวบัณฑิตา ภาคภพ และผลงาน “กับแกง” โดยนางสาววรพิชชา มีมาก และนายณธีพัฒน์ โรจน์ธรรมวุฒิ 
รางวัลชมเชย โจทย์ Eat Anywhere Packaging
ชื่อผลงาน “Fishy” โดยนางสาววรัญญา ธารเลิศ

โดยผลงานการประกวดทั้งหมดนี้มีอาจารย์เจนณัช สดไสย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา