การประชุมวิชาการ “The 6th Packaging and Materials Innovation Symposium 2019”

 

ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ม.เกษตรศาสตร์ จัดงานประชุมวิชาการ “The 6th Packaging and Materials Innovation Symposium 2019”

ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานประชุมวิชาการ “The 6th Packaging and Materials Innovation Symposium 2019(PMIS 2019) โดยเน้น “Materials and Packaging for Circular Economy” เมื่อวันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ในงานมีการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรรับเชิญ ได้แก่ พล.อ.อ. ดร.สมศักดิ์ นะวิโรจน์ และคุณชนะ สุพัฒสร และมีการนำเสนอผลงานภาคบรรยายของนิสิตระดับปริญญาตรี รวม 45 เรื่อง  โดยผลงานของนิสิตจากภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ได้รับรางวัล “Best Presentation” รวม 3 ผลงาน  และรางวัล “Outstanding Presentation” รวม 5 ผลงาน  ได้แก่

1. “การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ควบคุมอุณหภูมิสำหรับธุรกิจ E-Commerce” (The development of temperature-controlled packaging for E-commerce business) โดย นายธัชนนท์ เกียรติศักดิ์วัฒนา และนางสาวมุขประกาย อ่วมผึ้ง

2. การศึกษาสมบัติการละลายของสตาร์ชผสมเพื่อการพัฒนานวัตกรรมวัสดุเปลือกแคปซูล” (Investigation of starch blend dissolution for potent development of novel edible capsules) โดยนางสาวพรรณวิภา วงษ์พันธุ์

3. การซึมผ่านของสารให้กลิ่นรสในทุเรียนตัดแต่งพร้อมบริโภคผ่านฟิล์มบรรจุภัณฑ์” (Permeation of aroma compound in fresh-cut durian through the packaging films) โดยนางสาวพิมพ์พลอย เพชรวาณิชกุล และ นางสาวชฏาพร คะเชนทร

4.การวิเคราะห์ไมเกรชันทั้งหมดจากภาชนะอาหารชุดไบโอพลาสติก (PLA/PBAT/TPS) โดยอาหารจำลอง C, D1 และ E ตามมาตรฐาน Commission Regulation (EU) No 10/2011” (Analysis of overall migration from bioplastic (PLA/PBAT/TPS) tableware by simulant C, D1 and E according to Commission Regulation (EU) No 10/2011) โดยนางสาวศุภาวรรณ แซ่กัว และนางสาวปภาดา เทพพิมาน

5.การศึกษาการตอบสนองต่ออุณหภูมิของฟิล์มพอลิแลคติกแอซิด และฟิล์มพอลิแลคติกแอซิดผสมพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต” (Study on temperature response of poly(lactic acid) and poly(lactic acid)/poly(butylene succinate) films) โดยนายธนวัฒน์ ทรัพย์วิบูลย์กิจ และนางสาวกัญญาณัฐ เมฆงาม

6.“ผลของวัสดุบรรจุและสภาวะการเก็บรักษาต่อคุณภาพและสาร ระเหยของสมุนไพรอบแห้ง” (Effects of packaging materials and storage conditions on quality and volatile compounds of dried herbs) โดย นางสาวพิมลภัค โชคดำรงสุข และนางสาวปุณย์ปวีณ ศุภรินทร์ธนกฤต

7.“ผลของการบรรจุแบบดัดแปรสภาพบรรยากาศต่อคุณภาพของผลไม้ตัดแต่งพร้อมบริโภคที่นำเข้าจากต่างประเทศ (Effect of modified atmosphere packaging on imported fresh-cut fruit quality) โดยนายนวัต ชัยสมบูรณ์ และนายภทร ศิริเอี่ยมแสง

8.“การพัฒนาบรรจุภัณฑ์กระดาษแอกทีฟเพื่อปรับปรุงคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่” (Development of active paper packaging to improve quality and shelf-life of bakery product) โดย นางสาวโรศิตา พูลเจริญ และนางสาวภูริตา ธนบุรกร

ที่มา: ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ม.เกษตรศาสตร์

 

3 พฤษภาคม 2562