นิสิตและคณาจารย์คว้ารางวัลในงานประกวดบรรจุภัณฑ์ ThaiStar Packaging Awards 2019

นิสิตและคณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คว้ารางวัลจากการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดบรรจุภัณฑ์ ประจำปี 2562 (ThaiStar Packaging Awards 2019) รวม 8 รางวัล ซึ่งงานนี้จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และมีผลงานจากทั่วประเทศส่งเข้าร่วมประกวดรวม 436 ผลงาน โดยได้รับรางวัลในหมวดต้นแบบบรรจุภัณฑ์ (ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจำหน่าย สำหรับสินค้าทั่วไป และ ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง สำหรับสินค้าทั่วไป)  หมวดต้นแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ยังไม่มีการวางจำหน่ายในท้องตลาด และหมวดการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  โดยผลงานของนิสิตและคณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ที่ได้รับรางวัล ได้แก่

1. ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจำหน่าย สำหรับสินค้าทั่วไป

1.1 นางสาวทิพรดา นฤนาทวานิช

รางวัลชมเชย

ชื่อผลงาน: Cacta Plantae

1.2 นางสาวณิชกานต์ พิริยะพันธุ์

รางวัลชมเชย

ชื่อผลงาน: Meal to go

 

2. ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง สำหรับสินค้าทั่วไป 

2.1 นางสาวศุภาพิชญ์ สิทธิพล

รางวัลที่

ชื่อผลงาน: Canderlus

2.2 นางสาวนิตา นิยม

รางวัลชมเชย

ชื่อผลงาน: Beetbox

 

2.3 นางสาวฐิตาพร ตัญศิริ

รางวัลชมเชย

ชื่อผลงาน: NaturaLunch

2.4 นางสาวนวลวรรณ คงแสงไชย

รางวัลชมเชย

ชื่อผลงาน: Easy Cut

3. หมวดต้นแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ยังไม่มีการวางจำหน่ายในท้องตลาด

อ.เจนณัช สดไสย์ และ รศ.ดร.รังรอง ยกส้าน

รางวัลที่ 3

ชื่อผลงาน: CoGrowNut

4. หมวดการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นางสาวนวลวรรณ คงแสงไชย

รางวัลพิเศษ

ชื่อผลงาน: Easy Cut