การให้บริการด้านงานวิจัย

ภาควิชาฯ ให้บริการงานวิจัย โดยคณาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น

         - วัสดุสัมผัสอาหาร

         - วัสดุชีวฐานและบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน

         - บรรจุภัณฑ์และระบบการกระจายสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร

         - บรรจุภัณฑ์สมาร์ท

         - การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์