หน่วยบริการให้คำปรึกษาด้านวัสดุสัมผัสอาหาร Food contact materials consulting service center (FCM CSC)

Food contact materials consulting service center (FCM CSC)

หน่วยบริการให้คำปรึกษาด้านวัสดุสัมผัสอาหาร

 

● ให้คำปรึกษาด้านการวิจัยและพัฒนาวัสดุสัมผัสอาหาร

● ให้คำปรึกษาด้านการรับรองคุณภาพวัสดุสัมผัสอาหาร

● ให้คำปรึกษาด้านการควบคุมกระบวนการผลิตวัสดุสัมผัสอาหาร

● ให้คำปรึกษาด้านการทดสอบวัสดุสัมผัสอาหาร

● อบรม สัมมนา ถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายและการทดสอบวัสดุสัมผัสอาหาร

สนใจติดต่อ คุณชนิสรา นันตรัตน์ โทร 06-5585-6350 Email: fcmcsc.KU@gmail.com