รางวัลชนะเลิศการประกวดโปสเตอร์
18-19.06.2020
“นิสิตปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีการบรรจุคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดโปสเตอร์”
นางสาวอัจฉราวรรณ ศรีษา นิสิตระดับปริญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดนำเสนอโปสเตอร์ ในหัวข้อ “Development of bioplastic active packaging to inhibit fungal growth in bakery product using cast-extrusion” โดยมี รศ.ดร. ณัฐดนัย หาญการสุจริต เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในงานประชุมวิชาการ Food Innovation Asia Conference 2020 (FIAC 2020) ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย ซึ่งจัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (Food Science and Technology Association of Thailand (FoSTAT)) ร่วมกับสมาคมสภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร(Agro-Industry Academic Council Association (AIAC))