ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม

สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2558