เคยูโอวาการด์” สารเคลอืบไขส่ดจากสตารช์ขา้วเจา้

ผลงานนอีาศยั การบรูณาการสหสาขาวชิา วทิยาศาสตรส์ตั วป์ีก (Poultry Science) วทิยาศาสตรม์หโมเลกลุ(Macromolecular Science) เคมอีนิทรยี์(Organic Chemistry) การพัฒนาผลติภณั ฑ์(Product Development) จลุชวีวทิยาอาหาร (Food Microbiology) การตลาด (Marketing) และเทคโนโลยกีารบรรจุ(Packaging Technology) ในการสรา้งสรรค์ ซงึถอืเป็นนวตั กรรมระดบั โลก 1) การใชร้ะเบยีบวธิผีลตอบสนองพนืผวิ(Response Surface Methodology) ในการหาสตูรสารเคลอืบไขท่เีหมาะสม 2) การใชส้ตารช์ขา้วเจา้ซงึมสีมบตั ิ ไฮโดรฟิลคิ(Hydrophilic Property) เป็นซบั สเตรทรว่มกบั อนุพันธข์องเซลลโูลส ซงึจะชว่ยป้องกนั การแยกเฟส (Phase Separation) 3) การใชพ้ลาสตไิซเซอรช์ว่ยเพมิความออ่นตวั ของผลติภณั ฑส์ดุทา้ยทเีคลอืบบนพนืผวิของเปลอืกไข่ทําใหไ้มเ่กดิรอยแตก หรอืรอยแยก เรยีกวา่ฟิลม์บรโิภคได้(Edible Film) 4) การใชก้รดไขมนั ซงึมสีมบตั ไิฮโดรโฟลบคิ (Hydrophobic Property) เพอืทําใหท้ปี้องกนั การซมึผา่นไอนําจากภายในไขผ่า่นสภู่ายนอก และ 5) การใชส้ารตา้นจลุนิทรยี์(Antimicrobial Agent) เพอืเสรมิสมบตั กิารตา้น จลุนิทรยีข์องผลติภณั ฑส์ดุทา้ย ซงึเป็นทางเลอืก (Option) สําหรับผผู้ลติหากผผู้ลติตอ้งการตอบสนองตลาดพรเีมยีม 

 

Key contact person: Assoc. Prof. Panuwat  Suppakul
Email:pkmt@ku.ac.th

Homemade Triple Cum Surprise Threesome For Kurvy Bambola Tushy Bad Girl Alex Is Obsessed With Anal And Married Men Sex With A Wellgroomed, Intelligent, Upperclass, Beautiful Amber Ashley In Free Teen Porn - AyaXxx.com best free Porn hd videos on our pornTube! Watch hard XXX movies and mobile Sex Videos! Lyla Rough Dp: Kostenloser Asiatischer Hdporno Com 10 Young Porn Scenes Ass To Ass Double Dildo And Hard Anal Creampie Japanese Hd Xxx 720p It's Your First Time At The Massage Parlor With Hot Blondes Aiden Ashley And Tiffany Watson Bbc Strækker Latinas Mariska X's Varme Røv For Elegantraw Super Japanese Hd Compilation, Volume 47 Juliareavesdirtymovie – Dirty Movie 125 Gypsy Foster – Scene 5 Shaved Panties Fuck Masturbated Girls Lalita Bhabhi Indian Xxx Video, Indian Porn Videos Shower Sex With Big Tits And Big Ass Pornstar Lily And A White Stud In Dirty Hindi Audio Scena Delicata Gratuita La Segretaria Troia Sky Pierce Seduce Il Capo Riluttante Per Fare Sesso In Ufficio Gp2806 Innocent Lesbians With Dirty Pussies Cheating Wife Porn Whore Full Game – Star Channel 34, Episode 4 Perfect Chun Li Porn Compilation Audio Mature Milf With Tight Ass Takes Cock In Her Ass A Foot Fetish Dream Is Fulfilled By Kimberly Lewis And A Friend In High Heels Getting Cum On Their Beautiful Feet Watch The Hottest Japanese Amateur Pussy Performances Online No Puedo Evitar Ver A Mi Hermanastra Cachonda En El Sofá, Me Muestra Todo El Culo Y Eso Me Pone La Polla Bien Dura Porno En Español Amateur Handjobs: Free Hd Amateur Porn - XXX Videos! Free Porn Video, Mobile Sex Movies, Mobile XXX! Mobile Porn Videos Mientras Graba Un Vídeo Porno Casero, A La Pelirroja De Tetas Pequeñas Le Estiran El Coño 4k Tifa Has Hardcore Sex On The Beach, Wearing A Purple Dress And Getting Her Ass Stuffed | Hentai 3d Teenpies Big Ass Lucy Tyler Gets A New Creampie Trío Con Beso Negro Y Creampie Para La Latina De Tetas Grandes Amy Amor Sexo Grupal En 4k Hot Indian Bhabhi Caught And Fucked!! Desi Bhabhi Sex With Clear Sound Sluts Doing Water Sports